Home บุคลากร งานคลังพัสดุและหน่วยขายวัสดุการแพทย์
งานคลังพัสดุและหน่วยขายวัสดุการแพทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013 เวลา 04:16 น.

นางอุษา เดชแดง

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานคลังพัสดุ

นางสาวพิมศ์ศา พูนศรีรัตน์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสายรุ้ง แซ่เฮง

นักวิชาการพัสดุ

นายภาสกร ภัทธชีวกุล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนิลุบล บุญเป็ง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปวริศา แก้วชื่น

นักวิชาการพัสดุ

นายสายัณห์ กิติยามาศ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายวาทิน สิงห์โต

พนักงานธุรการ

นายพิพัฒน์ นกแก้ว

พนักงานธุรการ

นางสาวอัจฉรา ยาดำ

พนักงานบริการ

นายรวีโรจน์ เกษรเกษรา

พนักงานบริการ

นายเสฎฐวุฒิ ศรีสุวรรณ

พนักงานบริการ

นายธีรพัฒน์ เปรมใจ

พนักงานบริการ

นายผดุงเกียรติ แก้วฉิมพลี

พนักงานบริการ

นายราเชนทร์ อิเบ็ญหมาน

พนักงานบริการ

นายณัฐกิตติ์ ตันตสุทธิกุล

พนักงานบริการ

นายศรัณย์ เตรียมอุดมศักดิ์

พนักงานบริการ

นายนพดล ช่วยหนู

พนักงานบริการ

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2023 เวลา 08:04 น. )