Home เอกสารประกอบการอบรม
แบบฟอร์มทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 06:43 น.
แบบฟอร์มสำรวจคอมพิวเตอร์ - บันทึกข้อความ

- File : Excel
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 - คำสั่งแต่งตั้ง

- คำสั่งแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)

- บันทึกรายงานผล (ครุภัณฑ์)

- แบบฟอร์ม (ครุภัณฑ์)

- บันทึกรายงานผล (วัสดุ)

- แบบฟอร์ม (วัสดุ)
ใบเบิกวัสดุ กรณีพิเศษ (หากเกิดเหตุอุทกภัย) Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - รายการเดียว

- มากกว่า 1 รายการ
ชี้แจงเหตุผลการขอซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ชี้แจงเหตุผลการขอซื้อพัสดุโดยวิธีคัดเลือก Download
เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา Download
ขออนุมัติซื้อ/จ้างซ่อมพัสดุและเบิกจ่ายเร่งด่วนตามระเบียบพัสดุ ข้อ 79 วรรค 2 และ กค(กวจ)0405.2/ว119 - File : DOC

- File : PDF
ใบแจ้งกำหนดรหัสวัสดุ Download
ขออนุมัติรับบริจาคพัสดุพร้อมออกรหัสครุภัณฑ์ Download
แบบเสนอให้ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยารายการใหม่ Download
ใบเบิกหรือใบส่งคืน Download
ส่งคืนวัสดุระหว่างปี Download
ขอส่งคืนพัสดุระหว่างปีงบประมาณ (กรณีชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ) Download
รายงานพัสดุไม่ใช้งานและขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง Download
บันทึกรายชื่อคณะกรรมการฯ ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/พิเศษ/ตรวจรับพัสดุ อื่นๆ Download
ประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ Download
ใบขอให้จัดหางานจ้างปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคาร Download
แบบฟอร์มส่งคืนพัสดุ Download
รายงานพัสดุสูญหาย และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง Download
แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2023 เวลา 03:40 น. )