Home
แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 07:34 น.
แบบฟอร์มรายละเอียดหลักประกันซองเพิ่ม Download
แบบฟอร์มรายละเอียดแนบท้ายสอบราคา ประกวดราคาจ้าง Download
แบบฟอร์มรายงานผลการไม่ตรวจรับ Download
แบบฟอร์มใบเสนอราคา Download
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุ (สัญญาจะซื้อจะขาย) Download
แบบฟอร์มใบรับรองผลการปฏิบัติงาน Download
แบบฟอร์มใบรับซองข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง Download
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ Download
แบบฟอร์มบันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง Download
แบบฟอร์มบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 (ซื้อขาย) Download
แบบฟอร์มบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 (จ้างทำ) Download
แบบฟอร์มบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 Download
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก Download
แบบฟอร์มแจ้งผลดำเนินการจัดซื้อ จ้าง Download
แบบฟอร์มแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน 7 วัน Download
แบบฟอร์มแจ้งดำเนินการจัดหาพัสดุ Download
แบบฟอร์มเงื่อนไขเพิ่มเติมการเข้าทำงาน Download
แบบฟอร์มเงื่อนไขเพิ่มเติมการเข้าทำงาน (ฉบับที่ 2) Download
แบบฟอร์มเงื่อนไขเพิ่มเติมการเข้าทำงาน(ฉบับที่ 1) Download
แบบฟอร์มเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง Download
แบบฟอร์มเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย Download
แบบฟอร์มคืนหลักประกันซอง Download
แบบฟอร์มขอเบิกจ่ายค่าขนส่ง Download
แบบฟอร์มขอเชิญตรวจรับพัสดุ Download
แบบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
แบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ฟอร์มเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอราคาและการส่งมอบครุภัณฑ์ (มิ.ย.61) Download
ฟอร์มเงื่อนไขเพิ่มเติมจัดซื้อครุภัณฑ์ (มิ.ย.61) Download
ใบขอให้จัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคาร Download
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (ตรามหาวิทยาลัย) Download
แบบฟอร์มหนังสือภายใน (ตรามหาวิทยาลัย) Download
เตือนให้ส่งมอบพัสดุและแจ้งการปรับ Download
แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ Download
แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา Download
บันทึกรายชื่อคณะกรรมการฯ ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/พิเศษ/ตรวจรับพัสดุ อื่นๆ Download
แบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน - แบบที่1..

- แบบที่2..
แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2021 เวลา 06:59 น. )