Home คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 00:00 น.

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุประจำคณะแพทยศาสตร์

ที่ 2143 / 2560 ( ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0916 / 2561 ( ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1947 / 2561 (ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- ให้เจ้าหน้าที่พ้นจากหน้าที่ และแก้ไข และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 2241 / 2561 ( ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0583 / 2562 ( ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1596 / 2562 ( ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 )
- ให้เจ้าหน้าที่พ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1792 / 2562 ( ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0353 / 2563 ( ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1758 / 2563 ( ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0056 / 2564 ( ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0110 / 2564 ( ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0771 / 2564 ( ลงวันที่ 6 มีนาคม 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0528 / 2564 ( ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0842 / 2564 ( ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1135 / 2564 ( ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 )
- ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1181 / 2564 ( ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1186 / 2564 ( ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1541 / 2564 ( ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1664 / 2564 ( ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1669 / 2564 ( ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1877 / 2564 ( ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0056 / 2565 ( ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 )
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0102/ 2565 ( ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 )
- ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0501/ 2565 ( ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 )
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0562/ 2565 ( ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 )
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0569/ 2565 ( ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 )
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0570/ 2565 ( ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 )
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 0506/ 2566 ( ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 )
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1001/ 2566 ( ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 )
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1149/ 2566 ( ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 )
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download


คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุประจำคณะแพทยศาสตร์

ที่ 1808 / 2560 ลงวันที่ ( 20 กันยายน 2560 )
- แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุประจำคณะแพทยศาสตร์
Download
ที่ 1946 / 2561 ( 9 ตุลาคม 2561 )
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 613/ 2564 ( 28 ตุลาคม 2564 )
- แต่งตั้งรองหัวหน้าฝ่ายพัสดุ รองหัวหน้างาน และหัวหน้างาน ชุดใหม่ พร้อมมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน
Download
ที่ 645/ 2564 ( 11 พฤศจิกายน 2564 )
- ขอลาออกและแต่งตั้งรองหัวหน้างานคลังพัสดุคนใหม่
Download
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2023 เวลา 06:51 น. )