Home เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารเพื่อประกอบการอบรมเกี่ยวกับฝ่ายพัสดุ สำหรับหน่วยงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 10:53 น.
18 พฤษภาคม 2565 - อบรมหลักสูตรการเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์” Download
4 เมษายน 2565 - อบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Download
4 เมษายน 2565 - อบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สำหรับผู้บริหาร ) Download
20 กุมภาพันธ์ 2563 - อบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครั้งที่ 3 Download
18 กุมภาพันธ์ 2563 - อบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครั้งที่ 2 Download
21 สิงหาคม 2562 - อบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ หลักสูตรที่ 1 Download
23 พฤษภาคม 2561 - โครงการพัฒนาความรู้ด้านพัสดุ (สำหรับฝ่ายบริการพยาบาล) Download
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2022 เวลา 03:15 น. )