Home คำสั่งมอบอำนาจด้านพัสดุ
คำสั่งมอบอำนาจด้านพัสดุ ให้คณบดี รองคณบดี ผุ้ช่วยคณบดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:44 น.

คำสั่งมอบอำนาจด้านพัสดุ ให้คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี

ที่ 294 / 2563 ( ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 )
- มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและการจ่ายเงินค่าพัสดุให้ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างาน
Download
ที่ 0757 / 2563 ( ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 )
- มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีวิทยาเขต คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่า ปฏิบัติการแพทนฮธิการบดีเกี่ยวกับพัสดุ
Download
ที่ 071 / 2563 ( ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 )
- การมอบอำนาจการปฏิบัติการให้แก่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Download
ที่ 153 / 2562 ( ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 )
- การมอบอำนาจการปฏิบัติงานให้แก่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
Download
ที่ 517 / 2561 ( ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 )
- การมอบอำนาจให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติการแพทยอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 499 / 2561 ( ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 )
- การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุเพิ่มเติมให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
Download
ที่ 0803 / 2561 ( ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 )
- การมอบอำนาจเพิ่มเติมในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 1771 / 2560 ( ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 )
- มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของคณแพทยศาสตร์
Download
ที่ 1612 / 2560 ( ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 )
- มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ มอ 025 / 3114 ( ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 )
- ตอบข้อหารือการมอบอำนาจ
Download
ที่ 1611 / 2560 ( ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 )
- มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ
Download
ที่ 386 / 2559 ( ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 )
- เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้มีอำนาจด้านการเงิน และพัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินรายได้สะสม
Download
ที่ 279 / 2559 ( ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 )
- มอบอำนาจการปฏิบัติการให้แก่ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาตร์ ฝ่ายต่างๆ
Download
ที่ 278 / 2559 ( ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 )
- มอบอำนาจการปฏิบัติการให้แก่รองคณบดีคณะแพทยศาตร์ ฝ่ายต่างๆ
Download
ที่ 190 / 2559 ( ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 )
- มอบอำนาจด้านการพัสดุและการจ่ายเงินค่าพัสดุให้ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ในคณแพทยศาสตร์
Download
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 02:38 น. )