หน้าแรกประวัติบุคลากรการบริการการศึกษาการวิจัยและพัฒนารวมลิงค์แบบฟอร์มต่าง ๆ ติดต่อเรา
ข่าวภาควิชาศัลยศาสตร์  
    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเป็น  
 

พญ.ศรีลา  สำเภา
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
  ประจำปี 2560
รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา
อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย  ประจำปี 2560
รศ.พญ.มณฑิรา  ตัณฑนุช
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้อง
Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 
     
     ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม  
 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma (ASSET)
25-26 กรกาคม 2561
ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ PSU Cadaveric Surgical Training Center
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อัตราค่าลงทะเบียน
แพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ คนละ 18,000 บาท

ศัลยแพทย์สาขาต่างๆ คนละ 20,000 บาท
แพทย์จากต่างประเทศ คนละ 25,000 บา

ติ
ดต่อสอบถาม
: หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ Email : trauma.psu@gmail.com
โทร.074-451404, 451424

 
     
ข่าวฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
     ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน  
 

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2561
และแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

สาขาศัลยศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
     
     หลักสูตรสำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
            
   
หัตถการผ่าตัดที่ทำด้วยตนเอง 
 

หนังสือแนะนำ

  ชื่อนังสือ:  ศัลย์เสวนา (Surgical Forum Breast, Bowel
                      and Minimal Invasive Surgery)
   
บรรณาธิการ:  สมเกียรติ  สรรพวีรวงศ์, ศรีลา  สำเภา 
                         และศักดิ์ชาย  เรืองสิน
   
ราคาเล่มละ:  320 บาท
   
สนใจติดต่อ:  คุณกลอยใจ  คำคง
   
โทรศัพท์: 074-451403      
                                         รายละเอียดเพิ่มเติม
  ชื่อนังสือ:  พื้นฐานศัลยศาสตร์ มอ. เล่ม 1
                      (
Basic Surgical PSU. Volume 1)
                     
VCD ประกอบการสอนทุกบท  
    ราคาเล่มละ:  440 บาท
   
บรรณาธิการ:  ศักดิ์ชาย  เรืองสิน
   
สนใจติดต่อ:  คุณกลอยใจ  คำคง 
   
โทรศัพท์: 074-45140

                                         รายละเอียดเพิ่มเติม
  ชื่อนังสือ:  เนื้องอกและมะเร็งบริเวณทรวงอกในเด็ก
                      (
Pediatric Thoracic Tumors)
    ราคาเล่มละ:  420 บาท
   
บรรณาธิการ:  สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
   
สนใจติดต่อ:  หน่วย CVT หรือคุณทัศนันท์ 
ศิริเสถียรรุจ
   
โทรศัพท์: 089-4628955

 
  ชื่อนังสือ:  หัตถการ (Procedure)
    บรรณาธิการ:  ปิยวรรณ  เชียงไกรเวช
   
สนใจติดต่อ:  คุณปิยะพร  คงนวล

   
โทรศัพท์: 074-451404-5
 


 

  ชื่อนังสือ:  ตำราหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์
                      (
Basic surgical procedures)
    ราคาเล่มละ:  300 บาท
(คิดค่าส่งเล่มละ 40 บาท)
   
บรรณาธิการ:  เฉนียน  เรื่องเศรษฐกิจ,
                         พลากร  สุรกุลประภา, กษยา  ตันติผลาชีวะ,
                         ธีรนุช  บุญพิพัฒนาพงศ์, บูรพา  กาญจนบัตร
   
สนใจติดต่อ:  คุณณิชาภา  อินทรพันธ์
   
โทรศัพท์: 074-451404-5
 
  ชื่อนังสือ:  มิติใหม่แห่งการรักษาโรคอ้วน
    ราคาเล่มละ:  250 บาท
(รายได้ร่วมบริจาคเข้าสมทบ
                       กองทุนดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนแบบองค์รวม)

   
บรรณาธิการ:  กำธร  ยลสุริยันวงศ์, สิริพงศ์  ชีวธนากรณ์กุล
                         ดาราวรรณ  พรหมจรรย์, สุกัญญา  ปฐมระวี,
                         อรอนงค์  แสงทอง
   
สนใจติดต่อ:  คุณอรอนงค์  แสงทอง / คุณสุกัญญา  ปฐมระวี 
   
โทรศัพท์: 074-451020-24
 


mm

ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงานและศูนย์ฯ
       

หน่วยกุมารศัลยศาสตร์
(Pediatric Surgery)

 
 

ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
(Cleft Center)

 
 
ศูนย์โรคมะเร็งหลอดอาหาร
(Songkla Esophageal Cancer Center)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<

จองห้องประชุม Online
 บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome

 

           
     surgery.medicine.psu.ac.th

 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ภาพและกิจรรมวิชาการ
       
 

รวมภาพกิจกรรม

 
 

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
  ปีการศึกษา 2560
  ประจำเดือน มี.ค. 61

 
 
Trauma Review and Vascular Conference
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
Topic Inter-department Activity and Topic Surgical Pathology Conference
ประจำปีการศึกษา 2560
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ตารางการปฏิบัติงาน
       
 
ตารางเวรนอกเวลาราชการปกติของแพทย์ใช้ทุน
ประจำเดือน มี.ค.61
 
 
ตารางหมุนเวียนตรวจผู้ป่วยนอกของแพทย์ใช้ทุน
ประจำเดือน ม.ค.-พ.ค. 61
 
 
ตารางเวร Neuro/Uro ศัลย์ประจำเดือน มี.ค.61  
 
ตารางเวร CPR ศัลย์
ประจำเดือน มี.ค.61
 
 
ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2560
 
 
ตารางนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย พชท. / พปบ.(Research Progression)
ปีการศึกษา 2560
 
 
ตารางการใช้ห้องผ่าตัดเสริมวันจันทร์ (ม.ค-มิ.ย.61)
ประจำปี 2561
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<

  ระบบประเมินการสอนของอาจารย์รายวิชาการดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัดบราวเซอร์ที่รองรับ Chrome  

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<

โปรแกรมบันทึกการผ่าตัด
และกิจกรรมทางวิชาการ

       
 
 

    

 

            Version 2.1

 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ลิงค์ที่น่าสนใจ
       
 
Collective review
(ทบทวนวรรณกรรม)
 
  VDO แนะนำ นศพ. พชท. และพปบ. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด  
  Check List (VDO)  
 
Surgical Safety Checklist (Form)  
  คู่มือมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ สำหรับประเทศไทย  
  คู่มือตัวชี้วัดคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ สำหรับประเทศไทย  
 
ICD9-CM  
 
ICD10-CM  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
qsheader
     
 

  
เว็บ เฉพา PSU
 

 

 
 


ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์  074-451401-โทรสาร  074-451400
E-mail
: surgery@medicine.psu.ac.th