หน้าแรกประวัติบุคลากรการบริการการศึกษาการวิจัยและพัฒนารวมลิงค์แบบฟอร์มต่าง ๆ ติดต่อเรา
ข่าวภาควิชาศัลยศาสตร์  

 

  ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย

 

   
     
     ขอเรียนเชิญอาจารย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้านทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  
 


กำหนดดการ

 
 

ติดต่อสอบถาม : คุณศิริรัตน์  ช่างล้อ โทร.140610
Email : s_ching25@hotmail.com
Facebook : ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Website : http://medinfo2.psu.ac.th/surgery

 
     
ข่าวฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 

 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน

 

 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2562
ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

  สาขาศัลยศาสตร์ 

  สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 

 

 

     
     หลักสูตรสำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
            
   
หัตถการผ่าตัดที่ทำด้วยตนเอง 
 
     

หนังสือแนะนำ

  ชื่อนังสือ:  ศัลย์เสวนา (Surgical Forum Breast, Bowel
                      and Minimal Invasive Surgery)
   
บรรณาธิการ:  สมเกียรติ  สรรพวีรวงศ์, ศรีลา  สำเภา 
                         และศักดิ์ชาย  เรืองสิน
   
ราคาเล่มละ:  320 บาท
   
สนใจติดต่อ:  คุณกลอยใจ  คำคง
   
โทรศัพท์: 074-451403      
                                         รายละเอียดเพิ่มเติม
  ชื่อนังสือ:  พื้นฐานศัลยศาสตร์ มอ. เล่ม 1
                      (
Basic Surgical PSU. Volume 1)
                     
VCD ประกอบการสอนทุกบท  
    ราคาเล่มละ:  440 บาท
   
บรรณาธิการ:  ศักดิ์ชาย  เรืองสิน
   
สนใจติดต่อ:  คุณกลอยใจ  คำคง 
   
โทรศัพท์: 074-45140

                                         รายละเอียดเพิ่มเติม
  ชื่อนังสือ:  เนื้องอกและมะเร็งบริเวณทรวงอกในเด็ก
                      (
Pediatric Thoracic Tumors)
    ราคาเล่มละ:  420 บาท
   
บรรณาธิการ:  สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
   
สนใจติดต่อ:  หน่วย CVT หรือคุณทัศนันท์ 
ศิริเสถียรรุจ
   
โทรศัพท์: 089-4628955

 
  ชื่อนังสือ:  หัตถการ (Procedure)
    บรรณาธิการ:  ปิยวรรณ  เชียงไกรเวช
   
สนใจติดต่อ:  คุณปิยะพร  คงนวล

   
โทรศัพท์: 074-451404-5
 


 

  ชื่อนังสือ:  ตำราหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์
                      (
Basic surgical procedures)
    ราคาเล่มละ:  300 บาท
(คิดค่าส่งเล่มละ 40 บาท)
   
บรรณาธิการ:  เฉนียน  เรื่องเศรษฐกิจ,
                         พลากร  สุรกุลประภา, กษยา  ตันติผลาชีวะ,
                         ธีรนุช  บุญพิพัฒนาพงศ์, บูรพา  กาญจนบัตร
   
สนใจติดต่อ:  คุณณิชาภา  อินทรพันธ์
   
โทรศัพท์: 074-451404-5
 
  ชื่อนังสือ:  มิติใหม่แห่งการรักษาโรคอ้วน
    ราคาเล่มละ:  250 บาท
(รายได้ร่วมบริจาคเข้าสมทบ
                       กองทุนดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนแบบองค์รวม)

   
บรรณาธิการ:  กำธร  ยลสุริยันวงศ์, สิริพงศ์  ชีวธนากรณ์กุล
                         ดาราวรรณ  พรหมจรรย์, สุกัญญา  ปฐมระวี,
                         อรอนงค์  แสงทอง
   
สนใจติดต่อ:  คุณอรอนงค์  แสงทอง / คุณสุกัญญา  ปฐมระวี 
   
โทรศัพท์: 074-451020-24
 
  ชื่อนังสือ:  ภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดทรวงอก
                      และการดูแลรักษา

                     
(Complication of Thoracic Surgery and
                      Management)

    ราคาเล่มละ:  1,200 บาท
                      
พิเศษ ลด 30% ช่วงเดือนสิงหาคม 61 (วันแม่)
                      
ราคาเล่มละ 840 บาท

   
บรรณาธิการ:  รวิทย์  จิตติถาวร และ
                        
สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
   
สนใจติดต่อ:  หน่วย CVT หรือคุณทัศนันท์ 
ศิริเสถียรรุจ
   
โทรศัพท์: 089-4628955

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงานและศูนย์ฯ
       

หน่วยกุมารศัลยศาสตร์
(Pediatric Surgery)

 
 

ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
(Cleft Center)

 
 
ศูนย์โรคมะเร็งหลอดอาหาร
(Songkla Esophageal Cancer Center)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<

จองห้องประชุม Online
 บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome

 

           
     surgery.medicine.psu.ac.th

 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ภาพและกิจรรมวิชาการ
       
 

รวมภาพกิจกรรม

 
 

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
  ปีการศึกษา 2561
  ประจำเดือน พ.ย. 61

 
 
Trauma Review and Vascular Conference
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
Topic Inter-department Activity and Topic Surgical Pathology Conference
ประจำปีการศึกษา 2560
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ตารางการปฏิบัติงาน
       
 
ตารางเวรนอกเวลาราชการปกติของแพทย์ใช้ทุน
ประจำเดือน พ.ย.61
 
 
ตารางหมุนเวียนตรวจผู้ป่วยนอกของแพทย์ใช้ทุน
ประจำเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 61
 
 
ตารางเวร Neuro/Uro ศัลย์ประจำเดือน พ.ย.61  
 
ตารางเวร CPR ศัลย์
ประจำเดือน พ.ย.61
 
 
ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2561
 
 
ตารางนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย พชท. / พปบ.(Research Progression)
ปีการศึกษา 2561
 
 
ตารางการใช้ห้องผ่าตัดเสริมวันจันทร์ (ก.ค-ธ.ค.61)
ประจำปี 2561
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<

  ระบบประเมินการสอนของอาจารย์รายวิชาการดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัดบราวเซอร์ที่รองรับ Chrome  

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<

โปรแกรมบันทึกการผ่าตัด
และกิจกรรมทางวิชาการ

       
 
 

    

 

            Version 2.1

 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ลิงค์ที่น่าสนใจ
       
 
Collective review
(ทบทวนวรรณกรรม)
 
  VDO แนะนำ นศพ. พชท. และพปบ. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด  
  Check List (VDO)  
 
Surgical Safety Checklist (Form)  
  คู่มือมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ สำหรับประเทศไทย  
  คู่มือตัวชี้วัดคุณภาพศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ สำหรับประเทศไทย  
 
ICD9-CM  
 
ICD10-CM  
  ผู้ที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ในภาควิชาศัลยศาสตร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
qsheader
     
 

  
เว็บ เฉพา PSU
 

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์  074-451401-โทรสาร  074-451400
E-mail
: surgery@medicine.psu.ac.th