>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 


แบบฟอร์มแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ


1.รายละเอียดของผู้เดินทาง

รหัสบุคลากร :
  *
ชื่อ-นามสกุล :
 
หน่วยงาน :
 
ชื่อตำแหน่ง :
 
กลุ่ม :
  A (เทียบเท่า C1-C8)          B (เทียบเท่า C9 ขี้นไป)
     
ไปราชการเพื่อ :
  ประชมุ/ อบรม / สัมมนา ราชการอื่นๆ
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
 
ตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับการฝึกอบรมของกลุ่ม B

กลุ่ม A (เทียบเท่า C1-C8) จำนวนผู้ร่วมอบรม > 50%
กลุ่ม B (เทียบเท่า C9 ขี้นไป) จำนวนผู้ร่วมอบรม > 50%

 

ปฏิบัติราชการระหว่าง วันที่ : Click Here to Pick up the date เวลา
:
ถึง วันที่ : Click Here to Pick up the date
เวลา
:
*
อนุมัติการเดินทางระหว่าง
ตามพาหนะเดินทาง
เลือกเวลาเอง
วันที่ : Click Here to Pick up the date เวลา
:
ถึง วันที่ : Click Here to Pick up the date
เวลา
:
*

พาหนะที่ใช้เดินทางไป   รถไฟ / รถทัวร์ เครื่องบิน

พาหนะที่ใช้เดินทางกลับ   รถไฟ / รถทัวร์ เครื่องบิน

ออกเดินทางไป-กลับถึงสถานที่พัก/
สถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามพาหนะเดินทาง
เลือกเวลาเอง
วันที่ : Click Here to Pick up the date เวลา
:
ถึง วันที่ Click Here to Pick up the date
เวลา
:
*
                           


ผู้จัดเลี้ยงอาหารตามตาราง
การ จัดประชุม/อบรม
  มื้อ *    


2. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


รายการ
การคำนวณ
จำนวนเงิน (บาท)
 
พักเดี่ยว
พักคู่
เหมาจ่าย
 
A.เบี้ยเลี้ยง
240 x 0 วัน - (80 x 0 มื้อ)


0
B.ที่พัก
วัน
วัน
วัน
0
จ่ายจริง
จ่ายจริง ไม่เกิน 1450 x คืน

จ่ายจริง ไม่เกิน 900 x คืน

ไม่เกิน 400 x คืน

-
ค่าพาหนะขาไป
(รถทัวร์, รถไฟ),เครื่องบิน
จ่ายจริงตามระเบียบ  
ค่าพาหนะขากลับ
(รถทัวร์, รถไฟ),เครื่องบิน
จ่ายจริงตามระเบียบ  
รถรับจ้างขาไป จ่ายจริงตามระเบียบ  
รถรับจ้างขากลับ จ่ายจริงตามระเบียบ  

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ค่าลงทะเบียน

จ่ายจริงตามระเบียบ  
รวมเงิน      
0         
กลับไปหน้าแรกระบบจัดการจำนวนผู้เยี่ยมชม :

แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903


Your IP Address : 34.238.190.122