>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศราคากลาง (สำนักงาน ป.ป.ช.)


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ 28 พ.ย. 3099 28 ธ.ค. 3109
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้แบบนิ่มสำหรับปัสสาวะและถุงเก็บน้ำปัสสาวะชนิดมีก๊อก จำนวน 2 รายการ 13 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษและพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ 13 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ จุกยางสำหรับฉีดยา (Injection Plug) 13 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม I.V.Catheter No.24 x 3/4 นิ้ว - 1 นิ้ว 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องพิมพ์  จำนวน 40 เครื่อง 20 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันดีเซล (โซล่า) และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ Suction Catheter Sterile ชนิด 3 รู จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปไม่ Sterile จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยา Enzymatic  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางแผงวงจรเบอร์โทรศัพท์ภายในแบบอนาล๊อกขนาด 24 เลขหมาย จำนวน 1 ชุด 15 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างย้ายและติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 50 แรงม้า พร้อมเมนไฟฟ้า ห้องปั๊มส่วนที่พัก 14 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาเป็นท่อไซเลอร์ ห้องปั๊มน้ำ 14 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันดีเซล (โซล่า) และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องพักชั้น 4 จำนวน 17 ยูนิต หอพักบินหลา 2 12 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบ Nurse Call System ของหอผู้ป่วยเฉลิมพระบารมี 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หมวกเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 รายการ 01 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Chromic จำนวน 3 รายการ 01 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องอบแก๊ส No.4 รายการ Part No.764334-481 PM Pack  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นหลังคา คสล. และผนังกันตก บริเวณดาดฟ้าชั้น 4 อาคารรัตนชีวรักษ์ 06 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องคอมพิวเอตณื จำนวน 1 เครื่อง 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางคอมพิวเตอร์แแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 120 เครื่อง 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องดูดความื้น  จำนวน 2 เครื่อง 20 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางรถเปลนอนสำหรับส่งผู้ป่วย  จำนวน 5 คัน 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางป้ายชื่อเครือข่ายการเรียนรู้แพทยศาสตร์ชนบท  จำนวน 14 ป้าย 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเก้าอี้พักคอยแบบ 2ที่นั่งจำนวน 50 ชุด 11 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 31 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางซอฟต์แวร์อัพเกรดเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 2 ชุด 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 4 ชุด 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องควบคุมก๊าซไนตริกออกไซด์  จำนวน 1 เครื่อง 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางขุดวัดคาร์บอนไดออกไซด์ลมหายใจออก จำนวน 1 ชุด 03 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องสแกนเนอร์  จำนวน 1 เครื่อง 19 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่ื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จำนวน 10 เครื่อง 07 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางผ้าม่าน  จำนวน 2 รายการ 11 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคาเครื่องฉายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 07 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางผ้าม่าน  จำนวน 2 รายการ 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องเครื่องปัํมน้ำ  จำนวน 1 เครื่อง 07 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 12 เครื่อง 25 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางอุปกรณ์ Web Firewall จำนวน 1 ชุด 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางอุปกรณ์ Proxy Server จำนวน 1 ชุด 23 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกกาศราคากลางชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงชนิดเคลื่อนที่  จำนวน 1 ระบบ 02 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเอนกประสงค์ ขำนวน 1 รบบ 27 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับรักษา  จำนวน 1 ระบบ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
โปรแแกรมระบบจัดการรับและวิจารณ์ต้นฉบับบทความ ScholarOne ฯ จำนวน 1 โปรแกรม 02 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวนทางวิศวกรรม  จำนวน 1 โปรแกรม 01 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ชุดไฟถ่ายให้ห้องสตูดิโอ จำนวน   1  ชุด 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโต๊ะหัตถการ จำนวน  44 ตัว 15 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเก้าอี่ Lecture จำนวน 80 ตัว 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 62 ตัว 15 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางรถเข็นนอนแและรถเข็นนั่ง จำนวน 2 รายการ 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง 04 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 20 ส.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องปีั่นล้างเซลล์อัตโนมัต  จำนวน 1 เครื่อง 18 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางอุปกรณ์ Application Loadblance จำนวน 2 ชุด 25 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางอุปกรณ์ Source Transfer Switch จำนวน 12 ชุด 23 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายบ้านพักแพทย์ จำนวน  1 ระบบ 25 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์ Intervention  จำนวน 1 รายการ 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 2 เครื่อง 18 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 1 เครื่อง 01 ส.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุุดถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง 18 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุดสำนักงานห้องประชุม Med 527 529  (เก้าอีเลคเชอร์) จำนวน 260 ตัว 05 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุดสำนักงานห้องฝึกทักษะ จำนวน 23  หอ้ง 05 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
รถเปลนอน  จำนวน 11 คัน 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางรถเปลนอน จำนวน 2 รายการ 14 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางระบบโโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ 26 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน จำนวน 8 ขุด 25 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางระบบบันทึกสัญญาณภาพและเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ระบบ 26 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุดเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ระบบ 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง Soteware VDI จำนวน 1 ระบบ 30 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางระบบบันทึกภาพและเสียง ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ 27 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องพิมพ์  (ขยายสัญญาเช่า)  จำนวน 120 เครื่อง 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ระบบ OTP สำหรับ VDI จำนวน 1 ระบบ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าก๊อซชนิดม้วน หน้ากว้าง 36 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก 25 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ECG Electrode ผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 2 รายการ 20 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 02 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 06 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 31 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sterile Gel ขนาด 7.5 gm.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม ขนาด 3 cc. และ 5 cc. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษและพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้ และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดคอมพิวเตอร์ Server สำหรับเก็บข้อมูล Echo PAC พร้อมติดตั้งระบบและถ่ายโอนข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรักษาโรคจอตาด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเก้าอี้ผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Leads Recorder) จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงปรับระดับสำหรับตรวจหัวใจ (Tilt Table Test) จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สาย (O2 sat mobile) จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Ceramoptec Laser Unit จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (Video Choledochoscope) จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อตู้อุ่นสารละลาย จำนวน 1 ตู้ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต (Blood Bank Refrigerator) จำนวน 1 ตู้ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ สำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องควบคุมสารให้เลือด, น้ำเกลือ และสารน้ำ จำนวน 10 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (สำหรับเด็กเล็ก) จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อรถสำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน จำนวน 3 คัน 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อโมดูลวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกแบบ Main Stream จำนวน 3 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น (STRETCHER) จำนวน 3 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (ACT) จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องซีลซองอัตโนมัติ 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อจอทีวีสัมผัสไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 2 จอ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดตา จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดชนิดคาร์บอนสามารถเอกซเรย์ผ่านได้ทั้งตัว จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัด Uro จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดหัวใจแบบเปิด จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน 4 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัด Neuro จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อโคมไฟผ่าตัดเดี่ยวชนิดแขวน จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้านจักษุ 23 รายการ) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้านจักษุ 11 รายการ) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อพร้อมอุปกรณ์(ARTHROSCOPE) 1 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อเข่าโดยผ่านกล้องส่องข้อเข่า 1 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดและส่องตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ 2 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย 1.เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด 1 ชุด 2.ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน 3 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดBipolar 1 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้อง จำนวน 4 ชุด  (ประกอบด้วยเครื่องมือผ่าตัด 12 รายการ) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้อง จำนวน 4 ชุด (ประกอบด้วยเครื่องมือผ่าตัด 7 รายการ) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องฉีดล้างภายในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ระบบอัตโนมัติพร้อม Software ใช้ตัดจี้ในระบบทางเดินอาหารและ ทางเดินน้ำดีจำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้ไบโพล่าร์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกาย จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 5 รายการ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Femto แยกชั้นกระจกตา 1 เครื่อง และเครื่อง Excimer Laser ปรับแต่งกระจกตา 1 เครื่อง 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching fund3) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อรถเข็นสำหรับวางเครื่องมือ จำนวน 2 คัน 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบ 4K จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องความละเอียดสูงพร้อมระบบตรวจวินิจฉัยด้วยหลักการภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องความละเอียดสูงระดับ 4K จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก (Hysteroscopy) จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 2 จอ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 9 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มแบบฟลูออโรสโคปิกขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (ชนิดมีหน้าจอ) จำนวน 3 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (ชนิดธรรมดา) จำนวน 13 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อหม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ประกอบด้วย BP,EKG,O2Sat จำนวน 11 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องผลิตและควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับ Transfer จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (EKG,NIBP,Spo2) จำนวน 4 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกำเนิดแสง จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defibillator จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง EKG Monitor ชนิด TELE จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ขนาดเล็ก (Pediatric) จำนวน 3 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ ส่วนปลาย แบบ Sigmoid จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ แบบ Standard จำนวน 4 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษากระเพาะอาหารแบบ Therapeutic จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อรถเข็นดมยาและฉุกเฉิน จำนวน 10 คัน 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องอุ่นผู้ป่วยด้วยผ้าห่มลมร้อน (Force air warmer) จำนวน 10 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 9 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยา จำนวน 6 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Syringe Pump) จำนวน 8 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจจากภายนอก (Defibrillator Pacemaker) จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดปรับทิศทางได้ (สำหรับผู้ใหญ่ เด็กโต) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 50 ชุด 11 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องวางแผนรักษา  จำนวน 1 รายการ 11 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ECG Electrode ผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุซับเลือด Cellulose ละลายในเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ซม. x 7.5 ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Endotracheal Tube พลาสติกมี Cuff Hi-Low ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bacteria Filter ผู้ใหญ่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ชนิด Microtube จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือศัลยกรรมสำหรับผู้แพ้แป้ง จำนวน 4 รายการ 28 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sterile Gel ขนาด 50 gm. 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เครื่องครัวเซรามิก จำนวน 3 รายการ 28 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์/เช็คระยะ ซ่อมระบบเครื่องยนต์ ที่กินน้ำมันเครื่องและน้ำรั่ว ทะเบียนรถบัส 40-0381 สข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
Mission Biopsy kit จำนวน 2 ขนาด 28 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
Asahi Meister 16 จำนวน 6 รายการ 28 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมส่งเอกสารและวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบผลิตน้ำดื่ม RO พร้อมย้ายระบบจากอาคาร สธ.  มาติดตั้งที่อาคาร ฉบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ จำนวน 2 รายการ 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก 03 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม I.V.Catheter No.24 x 3/4นิ้ว-1นิ้ว 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว แบบสายคล้อง  07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกเย็นแบบใส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีทางการแพทย์ชนิดม้วน และชนิดก้อน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) 26 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ ขนาด 0.35 กรัม (5 ก้อนต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 8 ชั้น (5 ชิ้นต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง (5อันต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุซับเลือด Cellulose ละลายในเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ซม. x 7.5 ซม 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ จำนวน 2 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส จำนวน 2 รายการ 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Foley Catheter 2 ทาง จำนวน 6 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน จำนวน 4 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะสำหรับผู้ป่วย 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Suction Catheter Sterile แบบระบบปิด Fr.12 11 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดฝึกการหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 11 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารหอมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม จำนวน 600 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ Adhesive Non-Woven Tape จำนวน 2 รายการ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุด Radi Vac ชนิด Disposable จำนวน 3 รายการ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocolloid Gel ขนาด ไม่ต่ำกว่า 15 กรัม 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Polyprolene จำนวน 2 รายการ 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable Tuber 1cc. 100U 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดควบคุมปริมาตรสารละลายทั่วไป 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ขนาด 36 นิ้ว 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ปากกาเขียนผิวหนัง 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดพ่นยา with mask 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable Irrigage 50 cc 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบควบคุมประตู Auto แบบบานสวิงของประตูห้องแยก MICU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันเตา เกรดA  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Rod 5.5 (CD Anteres)  จำนวน 5 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Tibial component (NGK Procoat Stem Tibial)  จำนวน 8 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Cervical Peek  จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อก้านทิเบียไม่ใช้ซีเมนส์ จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ LC-LCP 4.5/2.0, Broad Plate  จำนวน 4 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อซิกมาฟีเมอร์แบบตัดพีซีแอล จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กล่องพลาสติกสำหรับทิ้งเข็ม 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม Bone marrow biopsy Disposable 11G x 10cm. 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงร้อนเย็นแบบเยลลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocolloid Dressing ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เฝือกไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Drape สำหรับปูผิวหนังก่อนผ่าตัด ขนาด 15 ซม. x 28 ซม. 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tracheal Tube โลหะ short length จำนวน 5 รายการ 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sterigage Steam integrator 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นรองซับ ขนาดใหญ่ (Doss Pad) 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Dressing ชนิดตาข่ายมีตัวยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 รายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มเจาะปลายนิ้วใช้กับปากกา (Terumo) 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลูกสูบยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 3 ร ายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้เลือด Administration 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องทำความชื้น 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศกลาง Victory CTO Guidewire จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศกลาง Vascular Closure device (Perclose ProGlide Suture-Mediated Closure)  จำนวน 4 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Conquest PTA Balloon5-12mm x 4cm x 75cm  จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยาแก้ว Irrigate 50 cc. 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ จำนวน 4 รายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่ปลอดเชื้อแบบเทล่าง 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมีและอาคารรัตนชีวรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Blower motor ในส่วนของ WetScrubblc  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Level Master Controler Auto Reset Cblm-A และ Sensor well (Replacement) Level Master  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเก็บเสมหะผู้ป่วยเด็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นปิดแผลฆ่าเชื้อ Nano Silver โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา Disposable ชนิด I.V.Catheter ขนาด 26x3/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ถุุงมือยางสำหรับการตรวจโรค Disposable ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซ่อมครุภัณฑ์ จ้างบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางข้าวสารหอมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม จำนวน 600 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (X-ray Digital) ยี่ห้อ Samsung รุ่น XGEO GC80 03 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสารทึบแสงรังสี (“OPTITORQUE” ANGIOGRAPHIC CATHETER) 22 มี.ค. 2562 22 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน ๒ รายการ 21 มี.ค. 2562 21 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (BeGraft Peripheral Graft System) 20 มี.ค. 2562 20 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างทำแบบสอบถามการให้บริการระบบของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 05 มี.ค. 2562 05 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หัวตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม 05 มี.ค. 2562 05 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือด ชนิดปลายมนเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ มิลลิเมตร สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง (LF1823) จำนวน ๘ รายการ 01 มี.ค. 2562 01 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์พร้อมหลอดเลือดเทียมที่มีแขนงสำเร็จรูป 01 มี.ค. 2562 01 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น จี เอส ที จำนวน ๒ รายการ 01 มี.ค. 2562 01 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ กะโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic Kit) จำนวน 2 รายการ 28 ก.พ. 2562 28 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 2 รายการ 28 ก.พ. 2562 28 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ CONSTELLATION TOTAL PLUS PAK ๒๓G ๕๐๐๐ CUT (๘๐๖๕๗๕๑๐๕๘) จำนวน 2 รายการ 28 ก.พ. 2562 28 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision) 28 ก.พ. 2562 28 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนระบบไฟฟ้า ขนาด 5.35x3.20 ม. 26 ก.พ. 2562 26 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดผ่าน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด ๒๓G แบบ AFI (BL๕๔๒๓W) จำนวน 2 รายการ 25 ก.พ. 2562 25 มี.ค. 2562


หัวข้อ :
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์
รายละเอียด :
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
28 พ.ย. 3099
วันที่สิ้นสุด :
28 ธ.ค. 3109
ผู้เพิ่ม :
เพิ่ม :
2013-11-28 11:08:17
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00


แนะนำติชมได้ที่ : supply@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903